© 2009 Wind Energy
o firmieofertarealizacjepartnerzykontakt

Witamy

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nałożono na nas obowiązek dostosowania się do wymogów energetycznych stawianych przez wspólnotę i do zobowiązań podpisanych przez Polskę. Za podstawowe zagrożenie uznano skażenie atmosfery oraz efekt cieplarniany będące efektem wzmożonej emisji do atmosfery tzw. gazów cieplarnianych. Głównie z tych względów Unia Europejska stawia krajom członkowskim w tym i Polsce wymagania dotyczące zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. Obecnie w Polsce poziom energii odnawialnej szacuje się w przybliżeniu na 2,5% a według przyjętych zobowiązań do 2010 roku Polska powinna osiągnąć poziom 7,5%.

Do energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii zalicza się, niezależnie od mocy źródła, energię elektryczną lub ciepło pochodzące:
  • z elektrowni wodnych lub wiatrowych
  • ze źródeł wytwarzających energię z biomasy oraz biogazu
  • ze słonecznych ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych
  • ze źródeł geotermalnych

O firmie

Firma Wind Energy Sp. z o.o. została założona przez polskiego przedsiębiorcę jako spółka celowa do realizacji inwestycji w zakresie budowy... [ więcej ]

Oferta

Oferujemy Państwu całościowy zakres usług inwestycyjnych związanych z budową zespołów elektrowni wiatrowych. Nasz zespół składający... [ więcej ]